સેમ-૨ ના વિદ્યાર્થીઓ ને સેમ-૩ માં પ્રવેશ માટેની નોટિસ

Posted on: May 30, 2023

Notice for Students of Sem-II

પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ,
કૃપા કરીને આ સૂચનાઓનું પાલન કરો અને કૃપા કરીને તમારી ફી માટે બેંકમાં રોકડ ચૂકવશો નહીં, રોકડ ચુકવણી ધ્યાનમાં લેવામા અવશે નહિ.
જ્યારે તમે ઓનલાઈન ચૂકવણી કરો છો, ત્યારે કૃપા કરીને ચુકવણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ટિપ્પણીમાં તમારા સેમ 3 અને કૉલેજ ID નો ઉલ્લેખ કરો

Dear Students,

please follow these instructions and please don’t pay cash in the bank for your fees. Cash payment is strictly not considered.

When you pay online, please mention your Sem 3 and College ID in the comments during the payment process.