સરકારી સાયન્સ કોલેજમાં કોમ્પિટિશન ફોર ફિઝિકસ એકસ્પેરિમેન્ટસનો કાર્યક્રમ યોજાયો