‘જર્ની ઓફ મેડીસીન – ફ્રોમ રિસર્ચ લેબ ટુ પેશન્ટ’ વિષય પર વેબિનાર