કે. કે. શાહ સાયન્સ કોલેજ દ્વારા એનાલ વોલ્યુમ ૧૦ નું વિમોચન કરાયું