કે. કે. શાહ જરોદવાલા સાયન્સ કોલેજના વોલ્યુમનું ઉદ્‌ઘાટન