કે. કે. શાહ જરોદવાલા કોલેજ અને એસોસિએશન ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજી અંતર્ગત પાણીનો બચાવ અને તેના રિસાયકલિંગ માટે વિધાર્થીઓએ પ્રોજેકટ વર્ક રજૂ કર્યા.