કે. કે. શાહ જરોદવાલા કોલેજમાં પરીક્ષાલક્ષી વર્કશોપ યોજાયો