ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્ટર યુનિવર્સિટી ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું